Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие и да се повиши конкурентоспособността чрез валоризация на туристическия потенциал през границата.
Специфичната цел на проекта е да засили местния капацитет за привличане на инвестиции в областта на туризма в трансграничните области Видин, Бор и Зайчар. По време на подготовката на проекта съвместния екип по проекта се споразумя с местните и регионални заинтересовани лица да бъдат подпомогнати 10 инвестиционни проекти от сферата на туризма, които са част от двете туристически направления: селски туризъм и здравен спа туризъм.

Очаквани резултати по проекта

Проектът да създаде връзки межди 10 местни администрации, включително заинтересовани страни в сферите на туризма и строителството от целевия обхват на проекта.

По проекта да бъдат изработени:
• подробен анализ за всеки един от 10-те инвестиционни проекти;
• 10 препоръки за по-нататъшно развитие за всеки един от 10-те инвестиционни проекти;
• проучване за възможни финансови източници за подпомагане на инвестиционните проекти;
• инвестиционен модел за осъществяването на инвестициите;
• 10 маркетингови плана за избраните проекти за инвестиции в туризма.
• По проекта да се организира съвместна инициатива за маркетингова промоция на проектите за инвестиции в туризма.  
• По проекта да се организират 5 трансгранични събития: 3 работни срещи, Инвестиционен форум и Презентация на инвестиции в туризма.
• Като продукт от проекта да бъдат изготвени редица промоционални материали