Turizam je prioritetni sektor bugarske privrede sa velikim potencijalom za rast. U poslednjih nekoliko godina njegov značaj za društveno-ekonomski razvoj i njegovo učešće u BDP je raslo. Prisutno je povećanje investicija u infrastrukturu i poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za njega. Broj malih i srednjih preduzeća u ovom sektoru je značajno povećan.

U regionu Vidina turizam je zastupljen uglavnom od strane preduzeća koja nude hotelske usluge, ugostiteljske usluge i licenciranih turističkih agencija. I pored postojećih tradicija, bogatstva prirodnih, kulturnih i istorijskih znamenitosti došlo je do pada u broju aktivnih subjekata u ovom sektoru, sa 293 u 2004. godini na 261 u 2010. godini. Istovremeno se veličina DMA povećava, što ukazuje na poboljšanje kvaliteta usluga turistima, kroz modernizaciju postojećih turističkih objekata ili izgradnju novih.

Aktivnost smeštajnih mesta u 2006. godini

Aktivnost smeštajnih mesta u 2010. godini

U komparativnim analizama pojedinačnih indikatora za razvoj turizma u Vidinu za period 2006 -2010, može se zaključiti:

• Za period 2006-2010 postoji povećanje sredstava za stambenu izgradnju i smeštaj za 36,36% (sa 21 u 2006. na 33 u 2010. godini);
• Za period 2006-2010, broj ležajeva u regionu Vidina je takođe porastao za 37,54% (sa 559 ležajeva u 2006. na 895 u 2010. godini);
• Tokom ovog istog perioda 2006-2010, postoji povećanje broja noćenja za 41,63% (od 25 885 noćenja u 2006. na 44 344 u 2010. godini);
• Najveće povećanje je zabeleženo u prihodima od noćenja u Vidinu – 71,84% (sa 506 720 leva u 2006. na 1 799 311 leva u 2010. godini).

Vidin je region sa dobrim uslovima za razvoj turizma, uprkos postojećim problemima u razvoju ove industrije. Ovaj region je ekološki čist, bez većih zagađivača, sa povoljnim prirodnim i antropogenim turističkim resursima.

Ima zaštićenih područja, znamenitosti i istorijskih mesta. Ovde se ubrajaju svetski poznate formacije stena – Belogradčiške stene, Borov kamen, Čuturite, pećina Magura i pećina Veneca.

Postoji samo jedan rezervat biosfere u regionu – „Čuprene“, sa površinom od 1439 hektara. Isti je upisan na listu [Svetske baštine] Uneska.

Oblast Božurica se nalazi 18 km jugozapadno od Vidina. Prostor za rekreaciju ima preko 600 ležaja u institucijama, preduzećima, javnim organizacijama i privatnim objektima.

U blizini grada Belogradčika nalazi se lovno-uzgojno gazdinstvo „Midžur“. Ova farma nudi odlične uslove za lov retkih vrsta, što ga čini atraktivnim mestom za bugarske i strane turiste.